Steun ons en help Nederland vooruit

GEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

In de afgelopen jaren zijn er veel taken op het gebied van gezondheid en welzijn van het Rijk naar de gemeente gekomen. Er wordt meer dan voorheen uitgegaan van de eigen kracht van mensen, die samen met hun omgeving zaken moet oplossen. Veel mensen kunnen dat uitstekend, maar niet iedereen. Mensen die echt hulp nodig hebben, moeten die hulp ook krijgen. Er moet meer oog zijn voor ‘de uitzondering’ die tussen alle regels door dreigt te vallen.

In Papendrecht zijn veel mensen actief als vrijwilliger, met name in de zorg en bij sportverenigingen. Er zijn meer Papendrechters die anderen willen helpen, als ze zouden weten wie daaraan behoefte heeft en hoe ze daarmee in contact kunnen komen. D66 wil dat de gemeente dit organiseert en faciliteert.

Sporten is belangrijk voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en brengt mensen samen van alle leeftijden. Daarom krijgt sport in Papendrecht veel aandacht.

D66 wil goede, toegankelijke zorg en mensen met elkaar in contact brengen

* Preventief gezondheidsbeleid staat voorop. De gemeente stimuleert en faciliteert in woord en daad een gezonde levensstijl voor alle inwoners.
* Er is goed toegankelijke zorg, van jeugd- tot ouderenzorg. Inwoners hebben zelf de regie bij de invulling van de zorg. Geen betuttelende of stigmatiserende maatregelen of taalgebruik.
* Voor ouderen die langer thuis blijven wonen worden meer aanpassingen aangeboden.
* Er is één zorgloket voor alle vragen: inentingen, babyzorg, pubervragen, Wmo-ondersteuning, mantelzorg, dementie, eenzaamheid, netwerkbijeenkomsten. Dit wordt gevestigd in het nieuwe pand aan de Veerweg onder de noemer Sterk Papendrecht. De gemeente zorgt via communicatie dat elke Papendrechter dit weet.
* Zonder netwerk kun je er plotseling alleen voor komen te staan. Initiatieven waarbij inwoners elkaar helpen worden uitgebreid, ook voordat er een probleem is. Voorbeelden: PuurPapendrecht.nl, waar buurtbewoners met elkaar in contact komen; lotgenoten-netwerken om elkaar te helpen, zoals bijstandsmoeders.
* Het is niet de taak van de gemeente om in privélevens te duiken. Geen onnodige gemeentelijke registraties op zorg- en welzijnsgebied, zoals van mantelzorgers.
* Papendrecht zorgt voor de juiste zorg voor inwoners met dementie, waarbij nieuwe inzichten leiden tot aanpassing van beleid.
* Jongeren in de jeugdzorg moeten geleidelijk meer zeggenschap krijgen over hun eigen hulptraject, zodat de kans dat zij acuut stoppen om hulp te accepteren als ze 18 jaar zijn afneemt.
* Er komt een regionale zorgregisseur om slachtoffers van mensenhandel en illegale prostitutie te helpen.

D66 kiest voor nieuwe kansen voor alle Papendrechters

* Uitkeringsgerechtigden worden niet behandeld als tweederangsburgers. Er komt geen verplichte tegenprestatie voor een bijstandsuitkering. Kansen op het bevorderen van betaald werk worden vergroot. Misbruik van uitkeringen wordt consequent aangepakt.
* We nemen maatregelen om te zorgen dat mensen die vanuit de bijstand werk vinden er ook feitelijk financieel op vooruit gaan.
* De jongerenwerkloosheid is laag in Papendrecht; ouderen komen minder makkelijk aan het werk. Er komt meer vrijheid voor de Sociale Dienst om te bepalen of oudere werknemers omscholing nodig hebben, of juist vrijstelling van sollicitatieplicht.
* De sociale dienst krijgt bij preventiebeleid maximale mogelijkheden. Zo wordt voorkomen dat mensen vanuit de WW afglijden naar de bijstand en dat statushouders langdurig werkloos blijven.
* Het wordt voor werkgevers (nog) aantrekkelijker om langdurig werklozen in dienst te nemen.
* Problematische schulden zijn vaak oorzaak van een complex aan problemen. De hulpverlener krijgt meer ruimte om eigen afwegingen te maken. Er worden experimenten toegestaan met het overnemen van schulden. Het doel is altijd: zelfredzaamheid en kunnen meedoen in de samenleving. Er komt meer bekendheid met gratis budgetcursussen en schuldhulpmaatjes.
* Een laag gezinsinkomen van de ouders beperkt de kansen van kinderen. Kindregelingen worden makkelijker toegankelijk, ook voor werkenden op het minimum.
* Armoede gaat meer over uitsluiting en vereenzaming dan alleen over weinig geld. Het is hardnekkig en mensen zijn vaak moeilijk te bereiken. In Papendrecht worden daarom lokale projecten gesteund die het stigma doorbreken.
* De uitzondering en de maatwerkoplossing wordt beter mogelijk gemaakt voor mensen die vastlopen tussen alle regels. Daarvoor moeten ambtenaren de ruimte krijgen om een eigen afweging te maken. Regels zijn er voor mensen, niet andersom.

D66 kiest voor sport en beweging voor iedereen

* We willen sport ruimer interpreteren dan we nu doen. Sport is ook ‘gewoon bewegen’. Voor ouderen of mensen met een beperking is beweging ook belangrijk. We maken dit onderdeel van de Wmo.
* Kinderen en jongeren moeten gestimuleerd worden lid te worden van een sportvereniging. De financiële thuissituatie of een lichamelijke of geestelijke beperking, mogen daar geen belemmering voor vormen. De gemeente faciliteert sportverenigingen en scholen, die op dit gebied al veel werk verzetten.
* De gemeente stimuleert door het inrichten van de openbare ruimte, buiten spelen en ‘gewoon bewegen’. Niet alleen door het plaatsen van speeltoestellen, maar ook door ruimte open te laten en daarmee natuurlijke speelplekken te creëren.
* Denksporten moeten worden gestimuleerd, omdat het goed is voor de mentale ontwikkeling en de geest langer jong houdt.
* Sport mag niet leiden tot onsportief, agressief of ander ongewenst gedrag. De gemeente stimuleert een positief sportklimaat. Spelers, ouders, supporters, coaches en de clubleiding moeten elk hun verantwoordelijkheid nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor grensoverschrijdend seksueel gedrag. De gemeente benoemd dit expliciet in gesprekken met sportverenigingen, zodat samen gezorgd kan worden voor de benodigde maatregelen, zoals de aanstelling van vertrouwenspersonen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018