Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng D66 Algemene Beschouwingen 18 juli 2019

Juli 2019

Voorzitter, de D66-fractie ziet richting de begroting één allesoverheersend onderwerp: het meerjarig financieel tekort. Dat tekort loopt op tot ruim 4 miljoen euro in 2023. Het is een potentieel gevaar voor al onze voorzieningen: van: – het zwembad, sportcentrum en theater – en: -de onderwijshuisvesting, groenvoorziening en evenementen -, tot: -de jeugdzorg, het armoedebeleid en hulp bij langdurige zorg.
Dit jaar zou er zonder een technische ingreep al een tekort van ruim 1,5 miljoen euro zijn. Om de begroting sluitend te krijgen worden nu risico-opslagen niet meer apart gereserveerd. Dat levert op papier in 2020 1,7 miljoen euro op. De motivatie van het college: we staan er voldoende goed voor en het mág. Dat we er voldoende goed voorstaan, komt door de Papendrechtse conservatieve begrotingstraditie. Daarmee breekt deze maatregel. En dat het mág, is niet hetzelfde als dat het een goed idee is.
De D66-fractie snapt niet, waarom het college niet direct actie onderneemt op de tekorten. In de kaderbrief staat dat pas volgend jaar om deze tijd ombuigingsplannen klaar zijn. Pas over een vol jaar! Het college vindt dat er nu nog teveel onduidelijk is over de financiële toekomst. Maar, voorzitter, zelfs als alles duidelijk zou zijn (wat niet kan!) dan nog verwacht niemand dat door extra geld van het rijk en door bezuinigingen in de regionale samenwerkingen alles wordt opgelost. Het college moet nu aan de bak! Graag een reactie.

Voorzitter, bij ombuigingen en bezuinigingen heeft de D66-fractie één randvoorwaarde en dat is – dit zeiden we ook in de Drechtraad -: niet bezuinigen op de uitvoering van de regionale Groeiagenda. Vaak sneuvelen lange termijn investeringen in economie, bereikbaarheid en werkgelegenheid, als korte termijn sociale tekorten nijpend zijn. De D66-fractie verzoekt het college om in de komende begroting van Papendrecht, meerjarig middelen te reserveren voor regionaal economisch beleid. Graag een toezegging.

Voorzitter, wat de D66-fractie ook te weinig voortvarend vindt gaan, is de visie en huisvesting van de VO-scholen. Pas in november zien we daarvoor plannen. En dat is precies in de maand van de begrotingsbehandeling, waar de vergadercyclus ook nog eens korter is dan normaal. Dus dit financieel belangrijkste onderwerp van het decennium dreigt te weinig aandacht te kunnen krijgen. De D66-fractie kondigt alvast aan dat wij het onderwerp VO-scholen de ruimte en de tijd willen geven die nodig is, om het goed voor te bereiden én te bespreken.

Dan, voorzitter: duurzaamheid, de energietransitie. Voorzitter in 2050 moet min of meer de hele wereld energieneutraal zijn. Het college zegt dat Papendrecht de ambitie heeft om zelfs vóór die tijd een energieneutrale gemeente te zijn. Klimaatsceptici waarschuwen: het gaat te snel, we lopen als Nederland voor de troepen uit. Eens kijken of dat zo is. In Nederland is het percentage hernieuwbare energie nu 7,4%! In de 28 landen van de EU samen, is er 17,5%. En in Papendrecht….(hou je vast) een whopping 2,0%. (of 1,6%???) Geen alarmbellen in de kaderbrief of collegeactieprogramma. De traagheid is tergend. D66 zegt: vol gas op de energietransitie!

Voorzitter, na een uiteenzetting van wat te weinig aandacht krijgt in de kaderbrief, de vraag: wat krijgt véél aandacht? Daar is ie weer: participatie! Van alle onderwerpen in het collegeactieprogramma wordt aan participatie de meeste pagina’s besteed. Meepraatsessies voor inwoners, raadsleden en wethouders, moeten zorgen dat bij elk politiek onderwerp alle maatschappelijke tegenstand verdwijnt en iedereen zoals dat heet ‘meedoet’. De bedevaart vanuit het tot voor kort vrije Papendrecht moet via Participapendrecht leiden naar het Participaradijs. “Exclusief voor u mogelijk gemaakt door de overheid!”

Voorzitter, de D66-fractie huivert hier van. Voor de mensen die tegenwerpen: “Het is toch juist goed als de overheid luistert en je kunt toch zelf kiezen of je participeert,” zeggen wij: natuurlijk, maar pas op wat je vraagt, want in Nederland is het probleem niet dat de overheid niet luistert. De overheid luistert wél, alleen op een manier die de overheid goed uitkomt. Voorbeeld: ouderen zeggen massaal: wij willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Prima, zegt de overheid, zorgverzekeraars maken er een business model bij en voilà, nu móet je thuis blijven wonen, ook als je je bed niet meer uit kunt of gek wordt van eenzaamheid. Je komt met geen mogelijkheid meer een verzorgingshuis binnen. Met participatie kan het net zo gaan. Een recht wordt heel makkelijk een plicht in Nederland. Niet wettelijk, voorzitter, want onze cultuur houdt graag de illusie van vrije keuze in stand, maar wel in de praktijk. Zeker als het goedkoper is.

Voorzitter, ik rond af, de D66-fractie wil een overheid, en dus ook een college in Papendrecht, die open staat voor mensen, organisaties en bedrijven en die zorgt dat de grote onderwerpen goed worden geregeld, zodat inwoners zélf hun leven kunnen inrichten zoals zij dat willen. Wij willen dat dat ten grondslag ligt aan de keuzes die worden gemaakt in de begroting. En, voorzitter, dat er snel actie komt op de financiële tekorten, de VO-scholen en de energietransistie.

Gepubliceerd op 18-07-2019 - Laatst gewijzigd op 18-07-2019